Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vērgales pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Vērgales pagasta padome saskaņā ar MK noteikumiem nr.883 (19.10.2004) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, MK noteikumiem nr.157 (23.03.2004) „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Vērgales pagasta padomes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu (sēdes protokols nr.4, 4§) nodod sabiedriskajai apspriešanai Vērgales pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Dokumenta nosaukums: Vērgales pagasta teritorijas plānojums.

Izstrādātājs: Vērgales pagasta padome, Vērgale, Liepājas rajons, LV3463, e-pasta adrese: padome@vergale.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas plānošana.

Dokumenta izstrādes termiņš: 2007.gada 31.decembris

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Vērgales pagasts.

Vērgales pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2007.gada 8.maija līdz 20.jūnijam.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Vērgales pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta materiāli tiks izstādīti Vērgales pagasta padomes telpās, adrese: „Pagastmāja”, Vērgale, Liepājas rajons, LV3463, katru darba dienu no 09:00 līdz 17:00. Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumenta galīgo redakciju var iepazīties Liepājas rajona padomes mājas lapā www.liepajasrajons.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 28.maijā, pulkst. 10:00, Vērgales pagasta kultūras namā, adrese: „Pagastmāja”, Vērgale, Liepājas rajons, LV3463, tiks organizēta iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu sapulce, lai apspriestu Vērgales pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Vērgales pagasta padomes sekretariātā, adrese: „Pagastmāja”, Vērgale, Liepājas rajons, LV3463, jebkurš interesents var iesniegt savus rakstiskos priekšlikumus, norādot savu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi.

Sabiedriskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņems Vērgales pagasta padomē, adrese: „Pagastmāja”, Vērgale, Liepājas rajons, LV3463, katru pirmdienu, no 13:00 līdz 17:00.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs