Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ventspils rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam projekta publisko apspriešanu un
Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Atbilstoši Ventspils rajona padomes 2009.gada 27.janvāra lēmumam „Par Ventspils rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.48; 3.§), Ventspils rajona padome organizē Ventspils rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam projekta publisko apspriešanu no 2009.gada 2.februāra līdz 2009.gada 23.februārim.

Saskaņā ar LR likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, LR MK 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 ”Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un atbilstoši Ventspils rajona padomes 2009.gada 27.janvāra lēmumam „Par Ventspils rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (protokols Nr.48; 4.§), Ventspils rajona padome organizē Ventspils rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu no 2009.gada 2.februāra līdz 2009.gada 16.martam.

Ventspils rajona attīstības programmu 2009.-2015.gadam un tās Vides pārskata projektu izstrādāja SIA „NK konsultāciju birojs”, Mūkusalas iela 42, Rīga, tālr.: 67609490.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments ir attīstības plānošana.

Ventspils rajona attīstības programmas īstenošanas termiņš ir 7 gadi un teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana ir Ventspils rajons.

Ar Ventspils rajona attīstības programmas 2009.- 2015.gadam projekta materiāliem laika posmā no š.g. 02.februāra līdz š.g. 23.februārim var iepazīties:

  • Ventspils rajona padomē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva 9.kabinetā (darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00);

  • Ventspils rajona interneta portālā www.ventspilsrp.lv.

Ar Ventspils rajona attīstības programmas vides pārskata projektu laika posmā no 02.februāra līdz š.g. 16.martam var iepazīties:

  • Ventspils rajona padomē, Skolas ielā 4, Ventspilī, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00;

  • Ventspils rajona padomes mājas lapā: www.ventspilsrp.lv
  • Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: www.vpvb.lv.
  • SIA „NK konsultāciju birojs” mājas lapā: www.nkconsulting.lv

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus lūdzam iesniegt Ventspils rajona padomē, 2.stāva 4.kabinetā vai sūtot pa pastu uz adresi: Ventspils rajona padome, Skolas iela 4, Ventspilī, LV-3601, vai elektroniski uz e-pasta adresi: info@ventspilsrp.lv par Ventspils rajona attīstības programmas projektu līdz 2009.gada 23.februārim (komentāru un priekšlikumu sniegšanai lūdzam izmantot anketu, kas pieejama Ventspils rajona padomē un Ventspils rajona interneta portālā www.ventspilsrp.lv ), savukārt par attīstības programmas vides pārskata projektu - līdz 2009.gada 16.martam.

Ventspils rajona attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas un vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 17.februārī plkst.11.00 Ventspils rajona padomē, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Kontaktpersonas: Beata Gipsere, Ventspils rajona padomes Lietvedības un attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciāliste, tālr.63629465; e-pasts: beata.gipsere@ventspilsrp.lv un Sandra Lāma, SIA “NK konsultāciju birojs”, Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta vadītāja, tālr. 67 609 490; e-pasts sandra.lama@nkconsulting.lv

Ventspils rajona attīstības programma 2009.-2015.gadam tiek sagatavota projekta Nr. LV0055 „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projekta mērķis: „Atbalstīt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un līdzsvarotu ekonomisko un sociālo vidi Kurzemes plānošanas reģionā, stiprinot administratīvo kapacitāti plānošanas un projektu vadības cikla jautājumos” un tas tiek realizēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs