Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam pieņemšanu

Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 19.04.2007. sēdes lēmumu Nr.257 (protokols Nr.6, #43) „Par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Saistošo noteikumu Nr.33 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu”, ir apstiprināts Valmieras pilsētas teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam un apstiprināti Valmieras pilsētas pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.33 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk tekstā LR MK) 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. punktu, Valmieras pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ir stājies spēkā 24.04.2007. – ar dienu, kad lēmums, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam izstrādāja Valmieras pilsētas pašvaldības Būvvalde (Rīgas ielā 50, Valmierā, LV-4201, tālr. 4223212). Plānošanas dokumenta vides pārskatu izstrādāja Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības nodaļa (Lāčplēša iela 2, Valmierā, LV-4201, tālr. 4207175).

Saskaņā ar Ministru Kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII daļā noteikto un atbilstoši Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 23.02.2007. Atzinumam Nr. 19. „Par Vides pārskatu Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem”, Valmieras pilsētas pašvaldība, pirms pieņemt augstākminēto lēmumu, ir ņēmusi vērā Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijas, pilnveidojusi Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma Vides pārskatu, ņemot vērā šajā atzinumā ietvertos aizrādījumus un secinājumus.

Ar apstiprināto Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam var iepazīties: Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras pilsētas Būvvaldē, Rīgas ielā 50, Valmierā, kā arī Valmieras pilsētas interneta portālā www.valmiera.lv.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs