Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 Paziņojums par Saldus novada attīstības programmas 2009.-2015.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Atbilstoši Saldus rajona padomes 2009. gada 29.janvāra lēmumam Nr. 1. §11 tiek organizēta Saldus novada attīstības programmas 2009.-2015.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Saldus novada attīstības programmu 2009.-2015.gadam un tās Vides pārskata projektu izstrādāja SIA „NK konsultāciju birojs”, Mūkusalas iela 42, Rīga, tālr.: 67609490.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments ir attīstības plānošana.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka Saldus novada pašvaldības attīstības virzienus un prioritātes turpmākajiem 7 gadiem un tas attiecas uz lielāko daļu pašreizējā Saldus rajona teritorijas (novads aptvers Saldus rajona 16 vietējās pašvaldības (Ezere, Jaunauce, Jaunlutriņi, Kursīši, Lutriņi, Nīgrande, Novadnieki, Pampāļi, Ruba, Saldus pilsēta, Saldus pagasts, Šķēde, Vadakste, Zaņa, Zirņi, Zvārde).

Ar Saldus novada attīstības programmas 2009.- 2015.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 02.februāra līdz š.g. 24.februārim var iepazīties:

  • Saldus rajona padomē, Avotu ielā 12, 3.stāvā, 301..kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00

  • Saldus rajona padomes mājas lapā www.saldus.lv.

Ar Saldus novada attīstības programmas vides pārskata projektu laika posmā no 02.februāra līdz š.g. 16.martam var iepazīties:

  • Saldus rajona padomē, Avotu ielā 12, 3.stāvā, 301..kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00

  • Saldus rajona padomes mājas lapā www.saldus.lv.

  • Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: www.vpvb.lv.

  • SIA „NK konsultāciju birojs” mājas lapā: www.nkconsulting.lv

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus lūdzam iesniegt Saldus rajona padomē, Avotu ielā 12, 301.kabinetā, sūtot pa pastu uz adresi: Saldus rajona padome, Avotu 12, Saldus, LV 3801 vai elektroniski - uz e-pasta adresi: srp@saldus.lv par Saldus novada attīstības programmas 1.redakciju līdz 2009.gada 24.februārim (komentāru un priekšlikumu sniegšanai lūdzam izmantot anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti materiāli, kā arī Saldus rajona padomes mājas lapā www.saldus.lv.), savukārt par attīstības programmas vides pārskata projektu līdz 2009.gada 16.martam.

Saldus novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas un vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 13.februārī plkst.12.30 Saldus rajona padomē, Avotu ielā 12.

Saldus novada attīstības programma 2009.-2015.gadam tiek sagatavota projekta Nr. LV0055 „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projekta mērķis: „Atbalstīt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un līdzsvarotu ekonomisko un sociālo vidi Kurzemes plānošanas reģionā, stiprinot administratīvo kapacitāti plānošanas un projektu vadības cikla jautājumos” un tas tiek realizēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību.

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs