Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Eiropas Savienības 2007.-2013.gada pārrobežu sadarbības programmas projekta (Latvija-Igaunija) un programmas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – RAPLM), atbilstoši Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija regulai nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu nr.1260/1999 un Eiropas Padomes 2006.gada 5.jūlija regulai nr.1080/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un atceļ regulu nr.1783/1999, kas nosaka teritoriālās sadarbības programmu nepieciešamību un saturu ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas Savienības 2007.-2013.gada pārrobežu sadarbības programmas projekta (Latvija-Igaunija) (turpmāk – programmas projekts) nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Kā arī atsaucoties uz LR likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu 23.1 pantu un 2004.gada 1.maija LR Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumu nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 4.punktu, RAPLM ir pieņēmusi lēmumu par programmas Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Saskaņā ar 2003.g. 29. oktobra LR MK rīkojumu Nr. 676 „Par uzdevumiem Eiropas Kopienas iniciatīvu EQUAL un INTERREG vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai” RAPLM ir nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG programmu politikas izstrādi un koordinēšanu atbilstoši Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG programmām. RAPLM sadarbībā ar nozaru ministrijām, kā arī konsultējoties ar reģionālajiem partneriem un attiecīgo partnervalstu institūcijām ir izstrādājusi programmas projektu. Saskaņā ar programmas projekta izstrādes laika grafiku programmas projektu tiek plānots iesniegt izskatīšanai Eiropas Komisijā 2007.g. maijā.

Programmas projekts ir izstrādāts kā plānošanas dokuments – pārrobežu sadarbības programma. Dokumentu izstrādāja RAPLM, sadarbībā ar nozaru ministrijām un konsultējoties ar reģionālajiem partneriem un partnervalstu institūcijām. Programmas dokumentu izstrādi plānots pabeigt līdz 2007.gada maijam.

Eiropas Padomes regula nr.1083/2006 nosaka, ka valstīm, izstrādājot Teritoriālās sadarbības programmas, ir jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Līgums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanu tika parakstīts 2006.g. maijā un pašlaik ir sagatavots Vides pārskata projekts.

Informējam, ka programmas projekta aktuālākā versija un Vides pārskata projekts ir ievietoti RAPLM mājas lapas www.raplm.gov.lv sadaļā "Eiropas Teritoriālā sadarbība 2007.-2013.".

Visi priekšlikumi un ierosinājumi par programmas projektu un Vides pārskatu iesniedzami rakstveidā līdz 17.02.2007., nosūtot pa pastu, adrese: Lāčplēša ielā 27, Rīgā, LV-1011 vai elektroniski uz e-pasta adresi: Anna.Leonova@raplm.gov.lv. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā. Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar RAPLM Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecāko referenti Annu Ļeonovu (tālr. +371 7770414 vai e-pasta adrese: Anna.Leonova@raplm.gov.lv).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs