Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Rīgas rajona
teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam pieņemšanu

Rīgas rajona padome paziņo, ka saskaņā ar Rīgas rajona padomes 22.04.2008. sēdes lēmumu (protokols Nr.4.,4.& ) “Par Rīgas rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2 “Par Rīgas rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, ir apstiprināts Rīgas rajona teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam un apstiprināti Rīgas rajona padomes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Rīgas rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 11.10.2005. noteikumu Nr.770 “Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 40.punktu, Rīgas rajona teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam ir stājies spēkā 14.05.2008. – nākamajā dienā, kad lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu ir publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rīgas rajona teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam izstrādāja Rīgas rajona dome (Lāčplēša ielā 24, Rīgā, LV -1011, tālr.67282810, interneta mājas lapas adrese www.rrp.lv). Plānošanas dokumenta Vides pārskatu sagatavoja SIA „Reģionālie projekti”, adrese: Vīlandes iela 7-2, Rīga, telefons: 7320809, fakss: 7320807, mājas lapa internetā www.rp.lv.

Saskaņā ar ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība , kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums “ VII daļā noteikto un atbilstoši Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2007.gada 17.decembra atzinumam Nr.85 “Par Vides pārskatu Rīgas rajona teritorijas plānojumam” , Rīgas rajona padome, pirms augstākminētā lēmuma pieņemšanas, ir ņēmusi vērā Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijas.

Ar apstiprināto Rīgas rajona teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, Vides pārskatu, LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.85 un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Rīgas rajona padomē, Lāčplēša ielā 24, Rīgā un Rīgas rajona mājas lapā www.rrp.lv.

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs