Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (galīgās) redakcijas un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu nr.883 (19.10.2004, ar grozījumiem) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.2.punktu, Medzes pagasta padome 04.09.2008 sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols nr.11, 3.punkts) pilnveidot Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu nr.883 (19.10.2004, ar grozījumiem) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43.punktu un Ministru Kabineta noteikumiem nr.157 (23.03.2004) „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, Medzes pagasta padome nodod sabiedriskajai apspriešanai sagatavoto Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (galīgo) redakciju un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektu.

Dokumenta nosaukums: Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi.

Izstrādātājs: Medzes pagasta padome, adrese: „Priedes”, Medzes pagasts, Liepājas rajona, LV3461, tālrunis/fakss: 63490210, e-pasts: padome@medze.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas plānošana.

Dokumenta izstrādes termiņš - Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota līdz 2009.gada jūnijam.

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Liepājas rajona Medzes pagasta administratīvā teritorija.


Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (galīgās) redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas termiņš no 12.01.2009 līdz 01.03.2009.

Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (galīgās) redakcijas un Vides pārskata projekta materiāli, kā arī citi materiāli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, visā sabiedriskās apspriešanas laikā tiks izstādīti Medzes pagasta padomē, adrese: „Priedes”, Medzes pagasts, Liepājas rajons, LV3461, katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 17:00.

Sanāksme teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata projekta apspriešanai notiks 02.02.2009, plkst. 15:00, Medzes pagasta padomes 2.stāva zālē, adrese: „Priedes”, Medzes pagasts, Liepājas rajons, LV3461.

Apmeklētāju pieņemšana un rakstisko priekšlikumu iesniegšana Medzes pagasta padomes sekretariātā, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, adrese: „Priedes”, Medzes pagasts, Liepājas rajons, LV3461.

Ar Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (galīgās) redakcijas un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties arī Liepājas rajona padomes mājaslapā www.liepajasrajons.lv.

Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā (galīgā) redakcija tiks izskatīta Medzes pagasta padomes 05.03.2009 sēdē, plkst.15:00, adrese: „Priedes”, Medzes pagasts, Liepājas rajons, LV3461.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs