Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas un SIVN Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Kuldīgas pilsētas Dome saskaņā ar MK noteikumiem Nr.883 (19.10.2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, MK noteikumiem Nr.157 (23.03.2004.) „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Kuldīgas pilsētas Domes 28.09.2006. lēmumu (prot.Nr.14.p.37) nodod sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un SIVN Vides pārskatu.

Izstrādes vadītājs – Kuldīgas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietniece Inga Bērziņa.

Dokumenta nosaukums: Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi.

Joma, uz kuru attiecies plānošanas dokuments: teritorijas plānošana.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Kuldīgas pilsēta.

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas un SIVN Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas termiņš: no šī gada 9.oktobra līdz 20.novembrim.

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija un SIVN Vides pārskata izstādīšanas vieta un laiks: Kuldīgas pilsētas domes ēkā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, un apskatāma pirmdienās no plkst. 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz 16. Apmeklētāju pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst.15 līdz 18, un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 12.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 20.novembrim Kuldīgas pilsētas Domei, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumenta pirmo redakciju var iepazīties Kuldīgas pilsētas mājaslapā www.kuldiga.lv.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs