Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ilūkstes novada
teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam pieņemšanu

Ilūkstes novada dome paziņo, ka , saskaņā ar Ilūkstes novada domes 26.07.2007. sēdes lēmumu Nr.409 ( protokols Nr.10.,17.& ) “Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.10/2007 “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ir apstiprināts Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam un apstiprināti Ilūkstes novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2007 “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu, Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2007.2019.gadam ir stājies spēkā 31.07.2007. – ar dienu , kad lēmums , ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi, publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam izstrādāja Ilūkstes novada dome ( Brīvības ielā 7, Ilūkste, Daugavpils rajons, LV –5447, tālr.54 47850, interneta mājas lapas adrese www.ilukste.lv). Plānošanas dokumenta vides pārskatu sagatavoja SIA “Limnoloģijas institūts” (209.kabinets , Vienības ielā 13, Daugavpilī, tālr.54 25297 ) .

Saskaņā ar ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība , kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums “ VII daļā noteikto un atbilstoši Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2007.gada 30.marta atzinumam Nr.36 “Par Vides pārskatu Ilūkstes novada teritorijas plānojumam” , Ilūkstes novada dome , pirms pieņemt augstākminēto lēmumu, ir ņēmusi vērā Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijas.

Ar apstiprināto Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam, vides pārskatu, LR vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.36 un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Ilūkstes pilsētas domē – Brīvības ielā 7, Ilūkstē un Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs