Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Gaviezes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Gaviezes pagasta padome saskaņā ar MK noteikumiem nr.883 (19.10.2004) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, MK noteikumiem nr.157 (23.03.2004) „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Gaviezes pagasta padomes 2006.gada 31.augusta lēmumu (sēdes protokols nr.8, 4.2.§) uzsāk Gaviezes pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas II posmu, nododot sabiedriskajai apspriešanai sagatavoto Gaviezes pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Dokumenta nosaukums: Gaviezes pagasta teritorijas plānojums.

Izstrādātājs: Gaviezes pagasta padome, „Āmuļi”, Gavieze, Liepājas rajons, LV3431, e-pasta adrese: padome@gavieze.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas plānošana.

Dokumenta izstrādes termiņš: 2006.gada 15.novembris.

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Gaviezes pagasts.

Gaviezes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2006.gada 11.septembra līdz 25.oktobrim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Gaviezes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta materiāli tiks izstādīti Gaviezes pagasta padomes telpās, katru darba dienu no 09:00 līdz 16:00, adrese: „Āmuļi”, Gavieze, Liepājas rajons, LV3431.

Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumenta pirmo redakciju var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.kurzeme.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 27.septembrī, pulkst. 10:00, Gaviezes pagasta padomes zālē, adrese: „Āmuļi”, Gavieze, Liepājas rajons, LV3431, tiks organizēta iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu sapulce, lai apspriestu Gaviezes pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Gaviezes pagasta padomes sekretariātā, adrese: „Āmuļi”, Gavieze, Liepājas rajons, LV3431, jebkurš interesents var iesniegt savus rakstiskos priekšlikumus, norādot savu vārdu, uzvārdu un adresi.

Sabiedriskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņems Gaviezes pagasta padomē, adrese: „Āmuļi”, Gavieze, Liepājas rajons, LV3431, katru pirmdienu, no 09:00 līdz 12:00. Papildus informāciju par plānojuma materiāliem var saņemt no plānojuma izstrādes vadītājas Jolantas Lubiņas, pa tālruni 26180658.”

Jolanta Lubiņa,
plānojuma izstrādes vadītāja
Tālr. 3423117, 26180658

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs