Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Atsaucoties uz LR likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu 23.1 pantu un 2004.gada 1.maija LR Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumu nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 4.punktu, LR Finanšu ministrija (turpmāk - FM) ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu plānošanas dokumentu projektu Vides pārskata projektu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Atbilstoši MK 2005.gada 26.oktobra rīkojuma nr.689 "Par koncepciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.-2013.gadā" FM ir izstrādājusi Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007. -2013.gadu periodam (turpmāk - VSID) projektu un darbības programmu (turpmāk - DP) projektus. Atbilstoši š.g. 3.oktobra MK sēdē pieņemtajam lēmumam FM š.g. 9.oktobrī ir iesniegusi iepriekšminētos 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu projektus izskatīšanai Eiropas Komisijā.

VSID nepieciešamību un saturu nosaka Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija regula nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu nr.1260/1999. VSID uzskaitīto jautājumu risināšanai un tajā izklāstīto mērķu sasniegšanai ES fondu investīcijas Latvijā plānots vadīt ar trīs DP palīdzību: "Cilvēkresursi un nodarbinātība", Eiropas Sociālā fonda DP, "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Eiropas Reģionālās attīstības fonda DP un "Infrastruktūra un pakalpojumi", Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda DP.

VSID projekts un DP projekti ir izstrādāts kā politikas plānošanas dokuments - programma, budžeta un finanšu politikas jomā. Dokumentus izstrādāja FM ES fondu departamenta darbinieki, sadarbībā ar nozaru ministrijām, kā arī konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem. ES fondu plānošanas dokumentu izstrādi plānots pabeigt līdz 2007.gada aprīlim.

Eiropas Padomes š.g. 11.jūlija regula nr.1083/2006 nosaka, ka katrai dalībvalstij jāveic ES plānošanas dokumentu sākotnējais izvērtējums, tai skaitā jāsniedz arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Līgums par sākotnējā izvērtējuma veikšanu tika parakstīts š.g. 31.jūlijā un uz šo brīdi ir sagatavoti gan sākotnējā izvērtējuma ziņojuma, gan Vides pārskata projekti.

Informējam, ka VSID un DP aktuālākās versijas un sākotnējā izvērtēšanas ziņojuma un Vides pārskata projekti ir ievietoti FM administrētās mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā "2007.-2013.gads".

Visi priekšlikumi un ierosinājumi par Vides pārskatu iesniedzami rakstveidā līdz 14.12.2006., nosūtot pa pastu, adrese: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā. Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar FM ES fondu departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecāko referentu Eduardu Puriņu (tālr. +371 7095486 vai e-pasta adrese: Eduards.Purins@fm.gov.lv).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs