Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Bārtas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Bārtas pagasta padome saskaņā ar MK noteikumiem nr.883 (19.10.2004) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, MK noteikumiem nr.157 (23.03.2004) „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Bārtas pagasta padomes 2006.gada 14.decembra lēmumu (sēdes protokols nr.15, 4§) uzsāk Bārtas pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas II posmu, nododot sabiedriskajai apspriešanai sagatavoto Bārtas pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Dokumenta nosaukums: Bārtas pagasta teritorijas plānojums.

Izstrādātājs: Bārtas pagasta padome, Bārta, Liepājas rajons, LV3482, e-pasta adrese: padome@barta.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas plānošana.

Dokumenta izstrādes termiņš: 2006.gada 28.februāris.

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Bārtas pagasts.

Bārtas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2007.gada 8.janvāra līdz 20.februārim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Bārtas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta materiāli tiks izstādīti Bārtas pagasta padomes telpās, katru darba dienu no 09:00 līdz 16:00, adrese: Bārta, Liepājas rajons, LV3482.

Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumenta pirmo redakciju var iepazīties Liepājas rajona padomes mājas lapā www.liepajasrajons.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 24.janvārī, pulkst. 15:00, Bārtas pagasta Kultūras nama mazajā zālē, adrese: Bārta, Liepājas rajons, LV3482, tiks organizēta iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu sapulce, lai apspriestu Bārtas pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs