Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas planojuma galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

Pamatojoties uz 19.10.2004. Ministru Kabineta noteikumu Nr.883 ,,Vietējās pašvaldības teritorijas p1ānošanas noteikumi” 43. punktu un 23.03.2004. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 157 ,,Kartība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 12.punktu, dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskai apspriešanai ,,Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas p1ānojuma” 2006. līdz 2018.gadam galīgo redakciju un Vides pārskata projektu.

2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas laiku: no 2006.gada 7.augusta līdz 2006.gada 18. septembrim.

3. Noteikt sabiedriskās apspriešanas vietu: Stacijas ielā 2, Ape, darba dienās no plkst. 900 - 1100 un 1400 - 1600.

4. Noteikt sabiedriskās apspriešanas informatīvo sanāksmi 2006.gada 31. augustā plkst. 1500, Stacijas ielā 2, Ape.

5. Atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami rakstiski līdz 2006.gada 18.septembrim Apes pilsētas ar lauku teritoriju domei, Stacijas ielā 2, Ape.

6. Šo lēmumu publicēt laikrakstos ,,Latvijas Vēstnesis”, ,,Malienas Ziņas” un ,,Alūksnes Ziņas”, interneta mājas lapā www.ape.lv.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs