Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par
Eiropas Savienības 2007.-2013.gada Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – RAPLM), saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.1 pantu un 2004.gada 1.maija Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumiem nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 4.punktu, ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas Savienības 2007.-2013.gada Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (turpmāk – programmas projekts) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Kā arī atbilstoši Eiropas Parlamenta Padomes 2006. gada 24. oktobra regulai Nr.1638/2006, pamatojoties uz ko ir izveidoti galvenie Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (turpmāk – EKPI) pamatprincipi un Komisijas 2007.gada 9.augusta regulai (EK) Nr. 951/2007, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus pārrobežu sadarbības programmām, ko finansē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai, kas nosaka teritoriālās sadarbības EKPI programmu mērķi un saturu, RAPLM ir pieņēmusi lēmumu par programmas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Saskaņā ar MK 2007.g. 9.maija rīkojumu Nr. 256 “”Par uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanā”, RAPLM ir nacionālā atbildīgā iestāde par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu politikas izstrādi un koordinēšanu atbilstoši 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmām. RAPLM sadarbībā ar nozaru ministrijām, kā arī konsultējoties ar reģionālajiem partneriem un attiecīgo partnervalstu institūcijām ir izstrādājusi programmas projektu. Saskaņā ar programmas projekta izstrādes laika grafiku programmas projektu tiek plānots iesniegt izskatīšanai Eiropas Komisijā 2008.g. sākumā.

Programmas projekts ir izstrādāts kā plānošanas dokuments – pārrobežu sadarbības programma. Dokumentu izstrādāja RAPLM Attīstības instrumentu departamenta darbinieki, sadarbībā ar nozaru ministrijām un konsultējoties ar reģionālajiem partneriem un partnervalstu institūcijām. Programmas dokumentu izstrādi plānots pabeigt līdz 2008.gada sākumam.

Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija regula nr.1083/2006 nosaka, ka valstīm, izstrādājot Teritoriālās sadarbības programmas, ir jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Līgums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanu tika parakstīts š.g. jūlijā un pašlaik ir sagatavots vides pārskata projekts.

Informējam, ka programmas projekta aktuālākā versija un vides pārskata projekts ir ievietoti RAPLM mājas lapas www.raplm.gov.lv sadaļā "Eiropas Teritoriālā sadarbība 2007.-2013.".

Visi priekšlikumi un ierosinājumi par programmas projektu iesniedzami rakstveidā līdz 7.12.2007. un par Vides pārskatu – līdz 19.12.2007., nosūtot tos pa pastu, adrese: Lāčplēša ielā 27, Rīgā, LV-1011 vai elektroniski uz e-pasta adresi: Anna.Skabireva@raplm.gov.lv. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētiem termiņiem, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā. Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar RAPLM Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecāko referenti Annu Škabirevu (tālr. +371 6 7770414 vai e-pasta adrese: Anna.Skabireva@raplm.gov.lv).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs