Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

Sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam grozījumu un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Paziņojums par Virešu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015. gadam pieņemšanu
Paziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi
Paziņojums par Lielupes, Gaujas, Ventas un Daugavas baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu Vides pārskata projektu sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Skaistas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par plānošanas dokumenta „Nīcas pagasta attīstības programma 2009. – 2015. gadam” un tās Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas otro posmu
Paziņojums par Rundēnu pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Ņukšu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Bērzaunes pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides pārskata projekta 2.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem)
Paziņojums par Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Aiviekstes pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vārves pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Lapmežciema novada teritorijas plānojuma 2009.-2020.gadam atkārtotu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam Vides pārskata projekta atkārtoto sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.g. grozījumu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Zvārtavas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Ventspils rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam projekta publisko apspriešanu un
Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Saldus novada attīstības programmas 2009.-2015.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Brocēnu novada teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Medzes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (galīgās) redakcijas un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumu Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. - 2021. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Stalbes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gada grozījumu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Litenes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides politikas pamatnostādņu 2009. – 2015. gadam projekta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Elkšņu pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Par Vecpiebalgas pagasta vides pārskatu
Paziņojums par Lapmežciema novada teritorijas plānojuma (2008 – 2019.) 2. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Andzeļu pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Laidzes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
Paziņojums par Asūnes pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Sēlpils pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2008.-2014. gadam stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides pārskata projekta 2.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu detālplānojumam teritorijai starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu)
Paziņojums par Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Riebiņu novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa noslēgšanos un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Par Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Paziņojums par Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam
Par Valmieras rajona teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Rīgas rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam pieņemšanu
Paziņojums par Gulbenes pilsētas integrētās attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Par Gulbenes pilsētas integrētās attīstības programmas 2008. – 2014. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma Jaunupes ielā 7, Ventspilī nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Cēsu pilsētas attīstības programma 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Par Aizkraukles novada Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam 1.redakcjas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Laucesas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Vilces pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Smiltenes pilsētas Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Ošupes pagasta teritorijas plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma gala redakcijas apspriešanu
Paziņojums par Murmastienes pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Sidrabenes pagasta teritorijas plānojumu un Vides pārskatu
Paziņojums par Vārkavas novada teritorijas plānojuma grozījumu vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Siguldas novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Ogres rajona teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par plānošanas dokumenta “ Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Paziņojums par Rundāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem un Vides pārskata projektu
Paziņojums par „Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par ,,Rēzeknes pilsētas integrētās attīstības programmas 2007.-2013. gadam” Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Daugavpils teritorijas plānojuma 2006-2018. gadam grozījumu un Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils “ 2008. – 2014. gadam Vides pārskatu sabiedrisko apspriešanu
Par Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu detālplānojumam teritorijai starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu)

Paziņojums par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu (par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Baložu pilsētas teritorijas plānojumam)

Paziņojums par Lendžu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par „Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Rēzeknes rajona Nagļu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 2007. – 2013. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Par integrētās attīstības programmas Saldus pilsētai 2008-2015 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Sērenes pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas organizēšanu

Paziņojums par Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Talsu integrētās attīstības programmas 2008. - 2014. gadam un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007. - 2018. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.
Par Ēveles pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam galīgās redakcijas projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu
Paziņojums par Timberland Hills Golf resort golfa kompleksa izveides, paredzot arī individuālās apbūves gabalus Dobeles rajonā, Annenieku pagastā un Naudītes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Saukas pagasta (Jēkabpils rajons) teritorijas plānojuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.
Ventspils pilsētas dome aicina iepazīties ar Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam Vides pārskata projektu
Paziņojums par Eiropas Savienības 2007.-2013.gada Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Kuldīgas pilsētas Attīstības programmas izstrādei).
Par Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014.gadam projekta un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Gaigalavas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam Vides pārskata apstiprināšanu
Par Liepājas pilsētas detālplānojuma Jūrmalas parka ziemeļu daļai starp Roņu ielu, Zvejnieku aleju, Kūrmājas prospektu un Baltijas jūtas krasta līniju un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 1.redakcijas, Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.- 20120.gadam un Jelgavas integrētās attīstības programmas 2007.- 2013.gadam sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Inešu pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam galīgās redakcijas un vides pārskata projekta atkārtotu sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Čornajas pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Paziņojums par Praulienas pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Mētrienas pagasta teritorijas plānojuma pieņemšanu
Paziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam pieņemšanu
Par Sventes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Par Balvu rajona Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Klintaines pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posmu
Paziņojums par Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides pārskata projekta plānošanas dokumentam „Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007-2019” sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Valkas rajona teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Par Penkules pagasta Teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides pārskata projekta plānošanas dokumentam „Līvbērzes pagasta teritorijas plānojums” nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Kaunatas pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Paziņojums par Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma gala redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Kombuļu pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi
Paziņojums par 2007.-2013.gada pārrobežu sadarbības programmas projekta (Latvija-Lietuva) un programmas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Valdemārpils pilsētas ar lauku teritoriju Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojuma izstrādei).
Paziņojums par Vides pārskata projekta plānošanas dokumentam „Priekšlikumu izstrāde nacionālā plāna plūdu risku novēršanai un samazināšanai” nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Pelēču pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Paziņojums par Vilpulkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums Par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu (Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīcības programmai Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai)
Paziņojums par Vērgales pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam pieņemšanu
Par Embūtes pagasta teritoriālā plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentu projektu sabiedrisko apspriešanu
Par Talsu rajona teritorijas plānojuma un Vides pārskata pilnveidošanu un atzinuma sniegšanu
Paziņojums par jaunā Salas pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posmu
Paziņojums par Rīgas rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Zalves pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Lībagu pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.)”projekta SIVN Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmi
Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma
grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Paziņojums par Nīcgales pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Aronas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Olaines pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Slampes pagasta teritorijas plānojuma atkārtotu pilnveidošanu
Paziņojums par Sakas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Eiropas Savienības 2007.-2013.gada pārrobežu sadarbības programmas projekta (Latvija-Igaunija) un programmas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Lapmežciema novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Ventspils rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Tukuma rajona teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Eiropas Savienības 2007.-2013.gada pārrobežu sadarbības programmas projekta (Latvija - Igaunija - Zviedrija - Somija) un programmas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Bārtas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Penkules pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par vides pārskata un attīstības plāna grozījumu sabiedrisko apspriešanu (par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumiem)
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Paziņojums par Aizkraukles rajona teritorijas plānojuma
1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Indrānu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Krimuldas pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posma un Vides pārskata projekta apspriešanas uzsākšanu
Paziņojums par Allažu pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas otrā posma organizēšanu
Paziņojums par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas un SIVN Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Valles pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Pelēču pagasta Teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Kaunatas pagasta Teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Mētrienas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Paziņojums par Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.–2016.gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Paziņojums par Mākoņkalna pagasta Teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Gaviezes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Paziņojums par Līgatnes pilsētas teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Par Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas planojuma galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Paziņojums par Čornajas pagasta teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006- 2026 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi|
Paziņojums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Saldus rajona Zvārdes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Mazozolu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Par Pasienes pagasta teritorijas plānojumu
Paziņojums par Lielauces pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekta un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Paziņojums par Plāņu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par Aglonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Talsu rajona Valdgales pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Rubas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Čornajas pagasta teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Paziņojums par Cēsu rajona Inešu pagasta padome teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma dokumentu projektu sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Lūznavas pagasta Teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Nacionālā attīstības plāna vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Maļinovas pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Nīcas pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2. redakcijas dokumenta projekta sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
(Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2 redakcijas dokumenta projektam 2005.- 2025.gadam)
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumi” Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Brocenu novada teritorijas plānojuma galīgas redakcijas projekta un tā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Skrudalienas pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Medumu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Dvietes pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Balvu rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas 2.posma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Paziņojums par Salienas pagasta vides pārskata
sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Tabores pagasta vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
SIA "VentEko" ir izstrādājusi vides pārskata projektu
Jelgavas rajona Valgundes pagasta teritorijas plānojumam 2006 – 2017
SIA "VentEko" ir izstrādājusi vides pārskata projektu
Saldus rajona Novadnieku pagasta teritorijas plānojumam 2005 – 2015
Paziņojums par Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Paziņojums par Līksnas pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata projektu sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Lūznavas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par Vecates pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas
un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Verēmu pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma
vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Paziņojums par Vecumnieku pagasta teritorijas plānojuma 2005. –2017. gadam pirmās redakcijas un tā sastāvā esošā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par Skultes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un vides pārskata teritorijas plānojumam sabiedrisko apspriešanu

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs