Latvijas Republikas Ģērbonis
  

Vides pārraudzības valsts birojs

English version

Meklēšana

Jautājums VP valsts birojam

 

 

Darba drošība un veselības aizsardzība
Labklājības ministrija
 
Bīstamās iekārtas
Labklājības ministrija
 
Civilā aizsardzība
Iekšlietu ministrija
 
Ugunsdrošība
Iekšlietu ministrija
 
Bīstamo kravu pārvadājumu prasības
Satiksmes ministrija
Vides ministrija

Likumdošana EMAS jomā

  Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē tajā organizācijas"


ES direktīvas

Latvijā esošā likumdošana ietekmes uz vidi novērtējumam, integrētai pieejai piesārņojuma novēršanā un kontrolē, kā arī rūpniecisko avāriju novērtēšanai un riska samazināšanai ir saskaņā ar atbilstošajām ES direktīvām:

   Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija direktīvu 85/337/EEC “Par sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu’’ un Eiropas Savienības 1997.gada 3.marta direktīvu 97/11/EC, kura precizē un papildina iepriekšminēto direktīvu.
   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/1/EK (2008. gada 15. janvāris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (Kodificēta versija) Dokuments attiecas uz EEZ
   Eiropas Padomes 1996.gada 9.decembra direktīvu 96/82/EC “Par lielāko avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas, bīstamības kontroli un riska vadību” (Seveso II Direktīva).
   Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. decembra direktīvu 2003/105/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām.
   Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Regula (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS)

 

mājās

lapas sākums

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs