Latvijas Republikas Ģērbonis
  

Vides pārraudzības valsts birojs

English version

Meklēšana

Jautājums VP valsts birojam

 
Info

Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) darbības pamatmērķis ir novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Birojs veic likumā “Par vides aizsardzību”, likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, likumā “Par piesārņojumu” un normatīvajos aktos par rūpniecisko avāriju novēršanu un riska samazināšanu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā arī atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Biroja galvenie uzdevumi ir:

 • saskaņā ar likumdošanas prasībām veikt paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtēšanu;

 •  pārraudzīt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, tai skaitā: pieņemt lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību konkrētam dokumentam, noteikt institūcijas, kurām iesniedzējs nosūta plānošanas dokumenta projektu un vides pārskatu, lai saņemtu komentārus un atzinumu, noteikt sabiedrības informēšanas kārtību, kā arī informēšanas kārtību pārrobežu ietekmes gadījumā, un plānošanas dokumenta monitoringu;
    novērtēt rūpniecisko avāriju risku un pasākumus tā samazināšanai;
    realizēt likumā "Par piesārņojumu" birojam noteiktos uzdevumus saistībā ar A un B kategorijas integrētajām atļaujām piesārņojošai darbībai;
  izskatīt sūdzības un iesniegumus par vides institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 •  izvērtēt pretendenta atbilstību Regulas EK Nr. 761/2001 “Ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS)” prasībām un reģistrēt organizācijas vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrā, kā arī lemt par to izslēgšanu no reģistra uz laiku vai pavisam;

 •  reģistrēt iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kuru kalendārā gadā radītais izlietotā iepakojuma apjoms pārsniedz 300 kilogramus;

 •  veidot un uzturēt sabiedrībai pieejamu informācijas sistēmu par ietekmes uz vidi novērtējumu, integrētajām atļaujām, par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem attiecīgajā jomā, rūpniecisko avāriju novēršanas programmām un drošības pārskatiem, vides pārvaldības un audita sistēmas reģistru.


Vides pārraudzības valsts biroja darba laiks:

  Darbdienās no 8.30 līdz 17.00


Vides pārraudzības valsts biroja adrese
(skatīt kartē):

  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045
  Tālrunis: 67321173
  Fakss: 67321049
  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

mājās

lapas sākums

Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs