Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Dolomītu ieguve zemes īpašumos “Jaundutkas” un “Auniņi” (SIA ”VIA”)

Tiek veikta darba ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu - dolomīta ieguve zemes īpašumos “Jaundutkas” un “Auniņi”.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgas rajons, Ropažu novads, Vāverkrogs, zemes īpašums “Jaundutkas” (zemes kadastra Nr.8084 017 0034, kopplatība 41,6 ha) un zemes īpašums “Auniņi” (zemes kadastra Nr.8084 017 0088, kopplatība 8,12 ha). Dolomīta ieguvei paredzētā teritorija ziemeļos robežojas ar dolomīta atradni “Dutkas”, dienvidos - ar dolomīta atradni “Remīne”, austrumos – ar Latvijas NATURA 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju - dabas liegumu “Lielie Kangari”, bet rietumos – ar Pietēnupīti.

Īss paredzētās darbības raksturojums: perspektīvajā dolomīta atradnē “Jaundutkas” karjera izstrādes laikā aptuveni 50 ha platībā plānots iegūt līdz 3,3 miljoniem m3 derīgā izrakteņa. Dolomīta ieguve tiek plānota, pazeminot gruntsūdens līmeni.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Projekta ierosinātājs: SIA “VIA”, Starta iela 5, Rīga, LV – 1026
SIA “VIA” pieteikums:

29.09.2009.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

01.10.2009.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Ērika Ulāne

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 05.11.2009.
Ropažu novada domē
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

19.11.2009.

 


IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs