Vides pārraudzības valsts birojs

Lpoga.gif (1634 bytes)
English version
  Procedūra   
  Objektu saraksts 
  Informācija  
lsivn.png (536 bytes)

 

Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana

2005. gada 4. augustā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr. 532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 532).

MK noteikumi Nr. 532 nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus, kā arī vielas un produktus (atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes), uz kuriem šī kārtība un pasākumi attiecas.

MK noteikumi Nr. 532 attiecas uz objektiem, kuros šo noteikumu 1. pielikumā minētās bīstamās vielas vai bīstamās vielas, kas pieder pie šo noteikumu 1. pielikumā minētās bīstamo vielu grupas vai bīstamības klases, atrodas vai var atrasties, vai var rasties nekontrolējamu ķīmisko procesu rezultātā daudzumos, kas ir vienādi ar šo noteikumu 1. pielikumā norādītajiem mazākajiem kvalificējošajiem daudzumiem vai lielāki par tiem.

MK noteikumos Nr. 532 noteiktie rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācijas iesniegšanas termiņi:

  • atbildīgā persona ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms objekta ekspluatācijas sākšanas rakstiski un elektroniski iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu par bīstamajām vielām objektā.

  • atbildīgā persona ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms objekta ekspluatācijas sākšanas vai šo noteikumu 14. punktā norādītā bīstamo vielu daudzuma sasniegšanas rakstiski un elektroniski iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā rūpniecisko avāriju novēršanas programmu.

  • atbildīgā persona ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms objekta ekspluatācijas sākšanas vai šo noteikumu 15. punktā norādītā bīstamo vielu daudzuma sasniegšanas rakstiski un elektroniski iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā drošības pārskatu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā civilās aizsardzības plānu kopā ar nepieciešamo papildinformāciju.

uz lapas sākumu
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 15.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs