Latvijas Republikas Ģērbonis
  

Vides pārraudzības valsts birojs

English version

lsivn.png (536 bytes)
  Reģistrs
  Informācija 

Meklēšana

Jautājums VP valsts birojam

 
Apsaimniekošanas sistēmas audits

Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas audits (turpmāk - apsaimniekošanas sistēmas audits)

Apsaimniekošanas sistēmu auditors (turpmāk - apsaimniekošanas sistēmu auditors)- juridiska persona, kura drīkst veikt videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas auditu.

Apsaimniekotājs (turpmāk - apsaimniekotājs) — dabas resursu nodokļa maksātājs vai komercsabiedrība, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar dabas resursu nodokļa maksātāju, organizē un koordinē videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu un pārstrādi vai reģenerāciju vai arī izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm, ievērojot vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos pārstrādes vai reģenerācijas apjomus.

Par apsaimniekošanas sistēmu auditoru drīkst būt no apsaimniekotāja neatkarīga juridiska persona, kas akreditēta valsts aģentūrā ''Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu" un kas atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām, un par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai kuru akreditējusi citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības novērtēšanas institūcija.

Līdz 2008.gada 1.septembrim apsaimniekošanas sistēmu auditu var veikt apsaimniekošanas sistēmu auditori (aktīvā saite uz sadaļu reģistrs), kuri ir reģistrēti Vides pārraudzības valsts birojā.

Dokumenti, kuri jāiesniedz, lai reģistrētos Vides pārraudzības valsts birojā:

1) Vides pārraudzības valsts birojam adresēts iesniegums iekļaušanai apsaimniekošanas sistēmu auditoru reģistrā;

2) komersanta reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

3) apliecinājums par atbilstību 2007.gada 18.septembra Ministru kabineta noteikumiem nr.631 „Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu” 12.punktam, tas ir, apsaimniekošanas sistēmu auditors:

  • pārzina administratīvās prasības par pārbaudāmajām darbībām;

  • prot sagatavot informāciju par:

    • preču un izstrādājumu iepakojumu;

    • videi kaitīgu preču un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu;

    • videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma, kā arī vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju vai izvešanu apstrādei, pārstrādei un reģenerācijai uz citām valstīm;

  • pārzina vides pārvaldības sistēmu;

  • ir pieredze videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanā.

4) persona, kura veiks apsaimniekošanas sistēmas auditu, augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija;

5) apliecinājums par juridiskās personas neatkarību no apsaimniekotāja.

uz lapas sākumu
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 15.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs