Latvijas Republikas Ģērbonis
  

Vides pārraudzības valsts birojs

English version

lsivn.png (536 bytes)
lsivn.png (536 bytes)

Meklēšana

Jautājums VP valsts birojam

 

 
Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapas arhīvs. Jaunākā informācija ir atrodama www.vpvb.gov.lv


UZMANĪBU: Vides pārraudzības valsts birojam e-dokumentus (parakstītus ar elektronisko parakstu) sūtīt tikai uz elektronisko adresi: vpvb@vpvb.gov.lv


01.01.2005. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nosaukums tiek mainīts uz Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar 23.11.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 969 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.4 "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums""


01.09.2009. Informācija par jaunās atomelektrostacijas būvniecības Baltkrievijā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu.

14.05.2009. Informācija par jaunās atomelektrostacijas būvniecības Lietuvā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.


Ietekmes uz vidi novērtējumam

21.01.2010. plkst. 18.00 Liepājas pilsētas domes zālē (adrese: Rožu ielā 6, Liepāja) notiks Akmeņogļu pārstrādes uzņēmuma būvniecības Liepājā (SIA “COENCO”) ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana. (Paziņojums)

07.01.2010. plkst. 18.00
Rīgas domē (Rātslaukumā 1, Sēžu zālē) notiks Automaģistrāles būvniecība posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga ielai) – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posmam ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. (Paziņojums)

28.12.2009. Izdots atzinums par Lauku tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecības (J. Blunavs) - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) – dabas parku „Dridža ezers” - novērtējuma ziņojuma gala redakciju.

22.12.2009. Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam Naftas produktu termināļa paplašināšanai Rīgā (SIA “Naftimpeks”).

21.12.2009. Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam Smilts – grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Sauleskalns” (SIA „Cemex”).
 
17.12.2009. Uzsākta Automaģistrāles būvniecība posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga ielai) – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posmam ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma izvērtēšana. (Paziņojums)
 
17.12.2009. Uzsākta Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ločukrosti” (SIA “Dolomīts – Latvija”) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma izvērtēšana. (Paziņojums)
  

10.12.2009. Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Akmeņogļu pārstrādes uzņēmuma būvniecībai Liepājā (SIA “COENCO”) (Paziņojums)

07.12.2009.
Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Smilts – grants, smilts un dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Viļņi” (A.Logins)
   
01.12.2009. Uzsākta Vēja elektrostaciju parka ierīkošanas (SIA „Rapsoil”) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma izvērtēšana. (Paziņojums)

30.11.2009. Uzsākta Kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”) ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma izvērtēšana. (Paziņojums)
Pieejams Kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”) Talsu novada Valdgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.
 
25.11.2009.
Uzsākta Autoceļa E22 posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma izvērtēšana. (Paziņojums)
Pieejams Autoceļa E22 posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.

23.11.2009. Izdots atzinums par Dolomītu ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Dutkas” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

20.11.2009.
Izdots atzinums par Smilts – grants ieguves Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta derīgo izrakteņu atradnē ”Vijas” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.
 
19.11.2009. Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam Dolomītu ieguvei zemes īpašumos “Jaundutkas” un “Auniņi” (SIA ”VIA”).

13.11.2009. Izdots atzinums par Dolomītu ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Salenieki” (SIA „Saulkalne S”) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu.


Integrētai pieejai piesārņojuma novēršanā un kontrolē

03.11.2005.
KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM
Komisijas ziņojums par to, kā ieviesta Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli


Rūpniecisko avāriju novēršanai un riska samazināšanai

Ar 2008. gada 4. aprīli stājušies spēkā Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 221 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumos Nr. 532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem””

Ar 2007. gada 1. jūniju stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.

Šīs Regulas 139. pants nosaka, ka:

  • ar 2007. gada 1. jūniju tiek atcelta Direktīva 91/155/EEK, ar ko nosaka kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem

  • ar 2008. gada 1. jūniju tiek atcelta Direktīva 93/105/EEK, par informāciju, kas jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā, Direktīva 2000/21/EK, attiecībā uz Kopienas tiesību aktu sarakstu, Regula (EEK) Nr. 793/93, par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli un Regula (EK) Nr. 1488/94, ar ko nosaka principus esošo vielu riska faktoru novērtēšanai attiecībā uz cilvēkiem un vidi

  • ar 2008. gada 1. augustu tiek atcelta Direktīva 93/67 EEK, ar ko nosaka principus to risku novērtēšanai, kurus cilvēkiem un videi rada vielas

  • ar 2009. gada 1. jūniju tiek atcelta Direktīva 76/769/EEK, par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem

Šīs Regulas 141. pants nosaka, ka:

  • ar 2008. gada 1. jūniju stājas spēkā šīs Regulas II (vielu reģistrācija), III (datu kopīga lietošana un nevajadzīgas testēšanas novēršana), V (pakārtoti lietotāji), VI (izvērtējums), VII (licencēšana), XI (klasifikācijas un marķējumu saraksts) un XII (informācija) sadaļas, kā arī 128. un 136. pants


Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam

Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam grozījumu un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par Virešu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015. gadam pieņemšanu


Paziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi


Paziņojums par Lielupes, Gaujas, Ventas un Daugavas baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu Vides pārskata projektu sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Skaistas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
 
    
Visas sabiedriskās apspriešanas


Vides pārvaldības un audita sistēmai

Šā gada 6.septembrī septiņām Latvijas pašvaldībām tika pasniegti Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) reģistrācijas sertifikāti. EMAS sertifikāti pasniegti Daugavpils pilsētas domei, Naujenes, Glūdas, Bērzes, Līvbērzes, Vārkavas pagasta padomei un Preiļu novada domei. EMAS sistēma pašvaldībās tika ieviesta projekta „Inovatīva pieeja EMAS ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās” ietvaros, kas ar Eiropas Savienības LIFE -Environment programmas un Vides ministrijas Vides aizsardzības fonda atbalstu tika realizēts laika posmā no 2005.-2007.gadam. Projekts ir noslēdzies veiksmīgi - tā rezultātā atbilstoši ES prasībām septiņu pašvaldību administrācijās ieviests videi draudzīgs darbības modelis, kā arī apmācīti vietējie konsultanti un vides eksperti. Ieviešot EMAS septiņu Latvijas pašvaldību administrācijās, ir radīts pozitīvs piemērs, kā ar sistemātisku ietekmes uz vidi analīzi un preventīvu pieeju vides aspektu vadīšanā vietējās pašvaldības domēs/padomēs - ilgtermiņā iespējams nodrošināt visas pašvaldības radītās ietekmes uz vidi kontroli un mazināšanu. Vairāk par projektu skatīt www.EMAS4NewStates.lv
 
Latvijā ir akreditēts pirmais EMAS verificētājs. Par pirmo vides vadības un audita sistēmas verificētāju kļuvis SIA „Bureau Veritas Latvia”. Vairāk par verificētāju skatīt www.bureauveritas.com.

2007.gada 14.jūnijā pulksten 11.00 Valsts akciju sabiedrībai „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” svinīgi tika pasniegts Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) reģistrācijas sertifikāts. VAS „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas ieviesis EMAS un šo sistēmu reģistrējis Latvijas nacionālajā reģistrā, iegūstot reģistrācijas numuru LV-000001. EMAS reģistrācijas sertifikāts apliecina, ka Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā ir ieviesta Eiropas Savienības prasībām atbilstoša vadības sistēma, kas nodrošina slimnīcas radītās ietekmes uz vidi kontroli un mazināšanu. EMAS sistēmas reģistrācija Paula Stradina klīniskās universitātes slimnīcā - izrādot iniciatīvu un atbalstot ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanu savas darbības vidē, ir ievērojams ieguvums Latvijas vides politikas īstenošanas kontekstā.
  

 

Ministrijas mājas lapa

uz lapas sākumu

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 08.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright © VP valsts birojs